Centrul Republican De Diagnostic Veterinar

ANUNȚ contabil

ANUNȚ

Instituția Publică ”Centrul Republican de Diagnostic Veterinar” anunță selectarea candidaților pentru participare la concurs cu privire la ocuparea
funcției vacante de Contabil.

Termen limită de recepționare a cererilor și depunerea dosarului – 17.02.2023, ora 17-00.
Cerințe minime obligatorii față de candidat:

– cetățean al Republicii Moldova;
– studii superioare economice în domeniul finanțe și contabilitate;
– experiență de până la 2 ani într-un post similar;
– cunoștințe operare PC (Windows, Microsoft Word si Excel,1C);
– cunoașterea limbilor română și rusă;
– nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
– nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârşite cu intenție.

Actele necesare de a fi prezentate:
• cererea de participare la concurs;
• scrisoarea de motivare;
• curriculum vitae;
• copia de pe buletinul de identitate cu confirmarea cetățeniei Republicii Moldova;
• copia de pe diploma de studii superioare în domeniu;
• copia de pe carnetul de muncă;
• certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative;
• cazierul judic (original) sau declarația pe propria răspundere.
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Dosarul complet pentru înscrierea la concurs și cererea de participare urmeazaă a fi prezentate la sediul instituției la adresa: mun. Chișinău, str. Murelor, 3 (anticamera), până la data limită – 17.02.2023, ora 17-00.

Persoana de contact: Cibotaru Ludmila, specialist coordonator
resurse umane tel. 022 74 23 11, e-mail: crdv@ansa.gov.md

Dosarele incomplete nu vor fi examinate.

Concursul privind selectarea Contabil constă în:
a) preselecția candidaților
b) interviul
În termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea datei limită de depunere a dosarelor, candidații preselectați vor fi anunțați prin e-mail sau telefon privind data, ora și locul desfășurării concursului, precum și lista finală a candidaților preselectați va fi publicată pe paginile web ale IP CRDV.

Data, ora și locul desfășurării va fi publicat pe paginile web ale IP CRDV cu 2 zile înainte de desfășurarea concursului.
Candidații depun documentele personal, prin posta sau e-mail (cu condiția ca candidații vor prezenta in ziua concursului toate actele in original pentru autentificare).

Obligațiuni și responsabilități:

– emiterea și evidența facturilor;
– prelucrarea documentelor primare;
– efectuarea actelor de verificare cu agenții economici;
– întocmirea unor rapoarte interne;
– operațiuni cu aparatul de casa;
– evidența operațiunilor bancare;
– întocmirea rapoartelor contabile;
– întocmirea și prezentarea dărilor de seamă;
– abilitatea de a lucra rapid într-un flux intens de informații;
– alte sarcini specificate de contabil-sef;
– cunoașterea standardului național de contabilitate, a legislației fiscale și a muncii;
– grad înalt de responsabilitate și confidențialitate.

Se oferă:

– condiții favorabile de lucru;
– posibilitatea de dezvoltare profesională și personală;
– salariu competitiv achitat la timp;
– pachet social deplin;
– colectiv binevoitor.
Lista actelor legislative și normative ce reglementează activitatea din domeniu:
• Constituția Republicii Moldova;
• Legea nr. 287/2017 contabilității și raportării financiare;
• Standartele Naționale de Contabilitate;
• Hotărîrea Guvernului nr. 1211 din 05.12.2018 cu privire la aprobarea Statutului Instituției publice ”Centrul Republican de Diagnostic Veterinar”;
• Hotărîrea Guvernului nr. 743/2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară.