Centrul Republican De Diagnostic Veterinar

ANUNȚUL COMISIEI DE CONCURS

Institulia Publicd „Centrul Republican de Diagnostic Veterinar” anunld
selectarea candidalilor pentru participare la concurs cu privire la
ocuparea funcliilor vacante:
l. Specialist chimist incadrul Laboratorul de incer cdri aProduselor
Alimentare, mun. Chiqinau;
2. Specialist chimist in cadrul Laboratorul de tncercdri aProduselor
Alimentare, subdivi ziunea B 51!i ;
3. Snecialist microbioloe in cadrul Laboratorul de incer cdri aProduselor
Alimentare, subdivi ziunea B el!i.
Termen limitd de receplionare a cererilor qi depunerea dosarului – 1 5.04.2024,
ora 17.00

Anunt Concurs