Centrul Republican De Diagnostic Veterinar

BACTERIOLOG, I.P.CRDV, mun. Chişinău

Domeniu de activitate:

Agricultură şi Industrie Alimentară

Funcţia publică vacantă:

SUBDIVIZIUNI AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE: BACTERIOLOG

Denumire funcţie vacantă/Subdiviziune:

BACTERIOLOG, I.P.CRDV, mun. Chişinău

Data-limită de depunere a documentelor:

….

Unităţi disponibile:

2

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Scopul general al funcţiei:
  Coordonare şi control în activitatea desfăşurării încercărilor bacteriologice în cadrul secţiei bactériologie, buna desfăşurare a activităţii sanitar-veterinare în cadrul I.P.CRDV
  2. Sarcinile de bază:
  – execută analize care solicită o pregătire şi o experienţă deosebită;

– înregistrează datele certetărilor și alte informații în registre;

– răspunde de lucrările executate. Responsabilitatea nu se limitează la simpla execuţie ci se referă şi la calitatea lucrării, la rezultatul obţinut şi la autocontrol;
– răspunde de folosirea raţională a aparaturii şi consumabilelor din dotarea secţiei …

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Ludmila Cibotaru

Telefon:

022 74-23-11

E-mail:

crdv@rambler.ru

Raion, oraş:

CHIŞINĂU, CHIŞINĂU

Adresa:

I.P.CRDV, mun. Chişinău, str. Murelor, 3

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

 1. a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
  b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
  c) are capacitate deplină de exerciţiu;
 2. d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
  e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
  f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
  g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
  i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Cerinţe specifice: Studii superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul medicinii veterinare.
Experienţă profesională: minimum 1 an experienţă profesională în domeniul practicii de laborator.

Documente ce urmează a fi prezentate::

Copia buletinului de identitate:  Da

Certificat medical:  Da

Cazier juridic:  Da

Copia carnetului de muncă:  Da

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.