Centrul Republican De Diagnostic Veterinar

Director IP CRDV

ANUNȚ
Instituția Publică ”Centrul Republican de Diagnostic Veterinar”
anunță selectarea candidaților pentru participare la concurs cu privire la ocuparea funcției de
Director
Termen limită de recepționare a cererilor și depunerea dosarului– 14.03.2019, ora 17-00
Cerințe minime obligatorii față de candidat:
– cetățean al Republicii Moldova;
– studii superioare și experiență în domeniu sanitar-veterinar;
– minim 5 ani de experiență profesională în funcție de conducere;
– nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvîrşite cu intenție;
– posedă limba de stat;
– cunoaște o limbă de circulaţie internaţională (nivel B2);
– nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
– nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție.
Actele necesare de a fi prezentate:
• cererea de participare la concurs;
• scrisoarea de motivare;
• curriculum vitae;
• copia de pe buletinul de identitate cu confirmarea cetățeniei Republicii Moldova;
• copia de pe diploma de studii superioare în domeniu/despre perfecționarea profesională/de conferire a titlurilor științifice;
• copia de pe carnetul de muncă;
• cazierul judiciar (original) sau declarația pe propria răspundere.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Dosarul complet pentru înscrierea la concurs și cererea de participare urmeazaă a fi prezentate la sediul instituției la adresa: mun. Chișinău, str. Murelor, 3 (anticamera), până la data limită – 14.03.2019, ora 17-00. Persoana de contact: Cebotari Olga, tel. 022 74 23 11, e-mail: crdv@ansa.gov.md
Dosarele incomplete sau depuse după expirarea datei-limită nu vor fi examinate.
Concursul privind selectarea directorului constă în:
a) preselecția candidaților
b) interviul.

În termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea datei limită de depunere a dosarelor, candidații preselectați vor fi anunțați prin e-mail sau telefon privind data, ora și locul desfășurării concursului, precum și lista finală a candidaților preselectați va fi publicată pe paginile web ale ANSA și IP CRDV. Data, ora și locul desfășurării va fi publicat pe paginile web ale ANSA și IP CRDV cu trei zile înainte de desfășurarea concursului.

Obiectivele funcției:
• conduce activitatea Centrului,
• este responsabil pentru îndeplinirea corespunzătoare a funcțiilor atribuite Centrului;
• asigură elaborarea și înaintarea către fondator a propunerilor de politici publice și și proiectelor de acte normative;
• reprezintă Centrul în relațiile cu autoritățile publice, organizațiile și instituțiile naționale și internaționale, instanțele judecătorești, instituțiile financiare , cu alte persoane juridice și cu persoanele fizice;
• monitorizează sistemul de management și se asigură că este stabilit, implementat și menținut în conformitate cu standardul SM ISO/IEC 17025:2018;
• asigură îmbunătățirea continuă a sistemului de management a calității prin analiza acțiunilor preventive/corective stabilite în urma auditurilor inerne/externe și implementarea sistemului la toate nivelele;
• asigură executarea deciziilor Consiliului și ale fondatorului.
Lista actelor legislative și normative ce reglementează activitatea din domeniu:
• Constituția Republicii Moldova;
• Legea nr. 221 din 19.10.2007 privind activitatea sanitar-veterinară;
• Hotărîrea Guvernului nr. 600 din 27.06.2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor;
• Hotărîrea Guvernului nr. 1211 din 05.12.2018 cu privire la aprobarea Statutului Instituției publice ”Centrul Republican de Diagnostic Veterinar”;
• Legea Nr. 113 din 18.05.2012 ,,cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor”;
• Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 939 din 04.08.2008 “Pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind măsurile de supraveghere, control şi combatere a gripei aviare”;
• Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1007 din 29.08.2008 “Cu privire la aprobarea unor norme sanitar-veterinare”;
• Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1530 din 29.12.2007 „Cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea criteriilor pentru programele de eradicare şi control al unor boli la animale”;
• Hotărârea Guvernului nr.507 din 18.07.2012 pentru aprobarea unor norme privind identificarea şi trasabilitatea animalelor, şi alte acte normative privind supravegherea identificării şi trasabilitatea animalelor;
• Hotărârea Guvernului nr. 1113 din 06.12.2010 pentru aprobarea Normei sanitar – veterinare ce stabileşte cerinţele faţă de certificarea sanitar – veterinară pentru importul şi plasarea pe piaţă a animalelor vii de acvacultură şi a produselor obţinute de la acestea.
• Hotărârea Guvernului nr. 398 din 11.06.2012 pentru aprobarea unor Norme sanitar – veterinare privind controlul şi reducerea prevalenţei salmonelelor în efectivele de animale.
• Hotărârea Guvernului nr. 264 din 12.04.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea zoonozelor şi a agenţilor zoonotici.
• Hotărârea Guvernului nr.677 din 06.06.2008 pentru aprobarea Normei sanitar – veterinare privind protecţia găinilor ouătoare.
• Ordinul ANSA nr. 51 din 04.03.2015 cu privire la aprobarea unor norme sanitar-veterinare privind notificarea internă şi declararea oficială a unor boli transmisibile ale animalelor: Anexa 1 (pagina oficială ANSA/transparența decizională/ordine/2015).